0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz zwrotu, który jest dostępny na stronie Sklepu w terminie 14 dni liczony od daty odebrania towaru przez Klienta.

 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie formularza zwrotu przed jego upływem na adres mailowy kontakt@procosmetic.pl Formularz dostępny jest na niniejszej stronie w dziale Reklamacje i zwroty.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie NIEZMIENIONYM. Uznaje się, iż otwarcie Towaru nie mieści się w takich granicach.

 4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt. Sprzedający natomiast jest zobowiązany do zwrotu kosztu przedmiotu wraz z kosztami pierwotnej przesyłki w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy wyszczególnionego w ofercie w momencie dokonania zakupu. Zwrot Towaru jednak musi dotrzeć do Sklepu, którego adres jest w zakładce kontakt, nie później niż 17 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu do Klienta.

 5. Klient ma obowiązek dołączenia do zwracanego Towaru dowodu zakupu oraz oryginału formularza zwrotu.

 6. Zwrot Towaru jest możliwy w stanie niezmienionym.

 7. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, dowodu zakupu, oraz oryginału formularza zwrotu.

 8. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

 10.  Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
  * w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. mebli oraz foteli kosmetycznych robionych na indywidualne zamówienie,
  * w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. maseczki kosmetyczne, bielizna kosmetyczna, klapki jednorazowe i inne artykuły jednorazowe)

REKLAMACJA

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową lub gdy produkt został uszkodzony w transporcie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 2. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Formularz reklamacji znajduje się na stronie w dziale Reklamacje i zwroty.

 3. Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. W przypadku, gdy w przesyłce znajdują się produkty w szklanych opakowaniach Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty lub kuriera.

 5. Reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@procosmetic.pl

 6. Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru, albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

 9. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy lub możliwy do odbioru osobistego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 10. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Shopping Cart
Scroll to Top