0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Procosmetic.pl

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem Procosmetic.pl Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Procosmetic.pl Hurtownia Kosmetyczna Małgorzata Szulc, adres: ul. Al. Tadeusza Kościuszki 80/ 82, 90-437 Łódź, posiadającą NIP: 7732407696, zwanym dalej Sprzedawcą. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@procosmetic.pl lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem 509-786-126.

1. DEFINICJE

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Procosmetic.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary przez Internet.

 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi wybranemu przez Klienta lub przygotowane do odbioru osobistego.

 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 4. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Dostawca – firma świadcząca usługę dostarczenia przesyłki z Zamówieniem do Klienta.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 8. Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu, ma charakter informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od prawdziwego wizerunku.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

 10. Koszyk- integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów oraz dane do dostawy.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów przez Internet.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 5. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

7. Klienta obowiązuje zakaz:

a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia można składać poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, poprzez założenie konta lub opcję Szybkie Zakupy, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godziny 8 do 16.

 2. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Twoje konto” i wybrać „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Składając zamówienie Klient dokonuje:

  a) wyboru zamawianych towarów;

  b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;

  c) oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);

  d) wyboru sposobu uregulowania płatności.

Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

 2. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.

 4. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje. Sprzedawca może także zaoferować towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych. Klient ma prawo odmówienia przyjęcia towarów zastępczych.

 5. Klient może odwołać lub zmienić Zamówienie przez natychmiastowy kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą przed dokonaniem płatności w przypadku zamówień płatnych z góry. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Klienta do godziny 16 w dniu poprzedzającym dostawę Towarów. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie terminu dostawy lub sposobu płatności.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień owego Regulaminu

  4. CENY I PŁATNOŚCI

 7. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, których wysokość zależna jest od wyboru Dostawcy.

 8. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a) elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy Przelewy24.

b) płatność tradycyjnym przelewem na wskazane w podsumowaniu zakupów konto Sklepu;

c) płatności za pobraniem przy odbiorze towaru.

 1. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Zamawiający może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza lub z przelewu tradycyjnego.

 3. Operatorem kart płatniczych jest Przelewy24. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia klienta.

 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, według wskazań Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 8. Klient dokonując zakupy może wykorzystać rabaty przyznawane zgodnie z Regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych.

5. WYSYŁKA

 1. Warunkiem nadania Towaru jest poprawne złożenie Zamówienia.

 2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki spowodowane błędnym lub niepoprawnym podaniem danych.

 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. Sklep realizuje dostawy zamówień w trybach:

a) dostawa kurierem za pośrednictwem firmy kurierskiej , DPD i InPost pod adres wskazany w zamówieniu.

 1. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi około 24 godzin. W szczególnych przypadkach (w trakcie akcji promocyjnych lub przy braku Towaru) realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.

 2. Jeśli koszt wysyłki Towaru ponosi Klient, koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w trakcie wypełniania formularza. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.

 3. W przypadku wyboru dostawy do punktu odbioru niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane brakiem lub błędnie podanym numerem przez Klienta.

 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw, jeżeli Klient dokonał kilka razy Zamówień i za każdym razem był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy.

 7. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Klient ma możliwość ponownej wysyłki zamówionych towarów po pokryciu kosztów ponownej wysyłki oraz kosztów zwrotu paczki, liczonego na podstawie cennika Dostawcy wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na ponowną wysyłkę zamówionych produktów, Sprzedawca zwróci na wskazane przez Klienta konto kwotę pokrywającą wartość produktów pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy naliczaną według cennika Dostawcy wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 8. W przypadku zwrotu paczki za pobraniem i ponownej wysyłki Klient zobowiązuje się dokonać przedpłaty na konto Sprzedawcy przed dokonaniem wysyłki. Kwota wpłaty pokrywa koszt zamówionych towarów, koszt nieodebranej wysyłki przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zamówienia.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz zwrotu, który jest dostępny na stronie Sklepu w terminie 14 dni liczony od daty odebrania towaru przez Klienta.

 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie formularza zwrotu przed jego upływem na adres mailowy kontakt@procosmetic.pl Formularz dostępny jest na niniejszej stronie w dziale Reklamacje i zwroty.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie NIEZMIENIONYM. Uznaje się, iż otwarcie Towaru nie mieści się w takich granicach.

 4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt. Sprzedający natomiast jest zobowiązany do zwrotu kosztu przedmiotu wraz z kosztami pierwotnej przesyłki w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy wyszczególnionego w ofercie w momencie dokonania zakupu. Zwrot Towaru jednak musi dotrzeć do Sklepu, którego adres jest w zakładce kontakt, nie później niż 17 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu do Klienta.

 5. Klient ma obowiązek dołączenia do zwracanego Towaru dowodu zakupu oraz oryginału formularza zwrotu.

 6. Zwrot Towaru jest możliwy w stanie niezmienionym.

 7. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, dowodu zakupu, oraz oryginału formularza zwrotu.

 8. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

 10.  Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
  * w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. mebli oraz foteli kosmetycznych robionych na indywidualne zamówienie,
  * w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. maseczki kosmetyczne, bielizna kosmetyczna, klapki jednorazowe i inne artykuły jednorazowe)

7. REKLAMACJA

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową lub gdy produkt został uszkodzony w transporcie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 2. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Formularz reklamacji znajduje się na stronie w dziale Reklamacje i zwroty.

 3. Zamawiający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. W przypadku, gdy w przesyłce znajdują się produkty w szklanych opakowaniach Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty lub kuriera.

 5. Reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@procosmetic.pl

 6. Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub zaproponuje inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru, albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

 9. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy lub możliwy do odbioru osobistego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 10. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO.

 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Procosmetic.pl Hurtownia Kosmetyczna Małgorzata Szulc z siedzibą w Łodzi na ul. Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem Procosmetic.pl

 3. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

  a. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta,

  b. adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość,

  c. nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja),

 • umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi,

 • realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi,

 • założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych,

 • obsługi reklamacji w momencie jej złożenia,

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną,

 • kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy,

 • podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,

 • monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych, w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony,

 • zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną,

 • prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników,

 • organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych,

 • prowadzenie analiz statystycznych,

 • przechowywanie w celach archiwizacyjnych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

 3. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 5. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 7. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 9. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 10. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

 11. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wysłanym na adres mailowy 14 dni przed wejściem jego w życie.

 3. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ) oraz  ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 t.j z dnia 2019.06.19 ze zm.).

 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

 3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Shopping Cart
Scroll to Top