0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO.

 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Procosmetic.pl Hurtownia Kosmetyczna Małgorzata Szulc z siedzibą w Łodzi na ul. Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem Procosmetic.pl

 3. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

  a. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta,

  b. adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość,

  c. nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja),

 • umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi,

 • realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi,

 • założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych,

 • obsługi reklamacji w momencie jej złożenia,

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną,

 • kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy,

 • podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,

 • monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych, w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony,

 • zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną,

 • prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników,

 • organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych,

 • prowadzenie analiz statystycznych,

 • przechowywanie w celach archiwizacyjnych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

 3. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 5. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 7. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 9. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 10. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

 11. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wysłanym na adres mailowy 14 dni przed wejściem jego w życie.

 3. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ) oraz  ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 t.j z dnia 2019.06.19 ze zm.).

 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

 3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Shopping Cart
Scroll to Top